ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ TRL

Περιεχόμενα:

Εφαρμογή εντός του συστήματος TRL

Αύξηση του συνολικού TRL

Συμμετοχή σε οργανισμούς

Διεθνείς συνθήκες σε παγκόσμιο επίπεδο

Διεθνείς συνθήκες σε τοπικό επίπεδο

Εφαρμογή μέσω οργάνων ενδοτικού δικαίου

Μείωση του συνολικού TRL

Εφαρμογή του TRL: παγκόσμιο επίπεδο

 • Ηνωμένα Έθνη

Εφαρμογή του TRL: τοπικό επίπεδο

 • Συμβούλιο της Ευρώπης (Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)

 • Οργάνωση Αμερικανικών κρατών (Το δια-αμερικανικό σύστημα προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων)

 • Αφρικανική Ένωση (Αφρικανική επιτροπή επί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δικαιωμάτων των λαών και το αφρικανικό δικαστήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δικαιωμάτων των λαών)

 

Εφαρμογή εντός του συστήματος TRL

     Παγκόσμιο βασικό εισόδημα άνευ όρων ο ΟΗΕ χρησιμοποιεί ένα μοναδικό δείκτη και έναν αλγόριθμο ονομαζόμενο «εφαρμογή» με τον σκοπό να αντικατοπτρίσει το επίπεδο της πραγματικής εφαρμογής αποδεκτών διεθνών δεσμεύσεων και υποχρεώσεων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και περιβαλλοντικής προστασίας, καθώς και την τήρηση νέων διεθνών συνθηκών για την παροχή ενός μεγαλύτερου επιπέδου προστασίας για τους ιδιώτες σε εγχώριο επίπεδο. Αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο στο βασικό εισόδημα που λαμβάνεται από τους πολίτες κάθε χώρας.

 

     Η «εφαρμογή» περιλαμβάνεται στην γενική δομή του TRL ως ο επιπρόσθετος δείκτης TRL και επί ίσοις όροις με τον κινητήριο πίνακα (MTI), και μπορεί να αυξήσει το βασικό εισόδημα μίας χώρας, επιπρόσθετα του συνολικού TRL. Ο δείκτης κινητήριου πίνακα (Motivational table index V1) είναι ένας επιπλέον δείκτης που, επίσης, αυξάνει το συνολικό TRL. Ο βασικός στόχος του είναι να παροτρύνει χώρες με χαμηλό εισόδημα να λάβουν μέτρα για την προστασία δικαιωμάτων και ελευθεριών.

     Παρ ’όλα αυτά, η «εφαρμογή» αντίθετα με το MTI, είναι ο πιο σημαντικός κοινωνικός μηχανισμός του TRL και, ως εκ τούτου, μπορεί να μειώσει το συνολικό TRL μίας χώρας.

     Η εφαρμογή του TRL δεν είναι εφάμιλλη με την επιβολή μίας διεθνής τάξης ή στάνταρντ ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Βασισμένη στο κατώτατο επιτρεπτό όριο εφαρμογής ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δίνει τη δυνατότητα σε κάθε χώρα να τροποποιήσει αυτά τα στάνταρντ σύμφωνα με τα κοινωνικά, πολιτισμικά και οικονομικά της χαρακτηριστικά. Αυτό αυξάνει σημαντικά τις επενδύσεις στην κρατική οικονομία μέσω του συστήματος TRL καθώς και κάνει το κράτος πιο άρτιο. Τα κράτη προσπαθούν να αυξήσουν την ανάπτυξη και ευμάρεια των υπηκόων τους.

 

Ένας από τους πιο σημαντικούς στόχους της «εφαρμογής του TRL» είναι να αντικατοπτρίζει την πρόοδο που έχει γίνει όσον αφορά τις προτάσεις και τις αποφάσεις διεθνών και τοπικών δικαστικών και ήμι-δικαστικών οργανισμών, περιλαμβανομένων των επιτροπών του ΟΗΕ, καθώς και αναφορές και προτάσεις των ειδικών εισηγητών του ΟΗΕ.

 

     Οι σχετικές επιτροπές του ΟΗΕ θα επιβλέπουν την χρηματοδότηση από το διεθνές ίδρυμα TRL ,διεθνών οργανισμών που έχουν αντίκτυπο στον δείκτη TRL για να διατηρήσουν την αμεροληψία και προς αποφυγήν σύγκρουσης συμφερόντων.

 

 

Η εφαρμογή του TRL λαμβάνει υπόψιν τοπικές διαφορές και αποτελεί ένα σύστημα δύο ταχυτήτων.

1)  Ένα σύστημα που χρησιμοποιεί τον ΟΗΕ ως σημείο αναφοράς

2)  Ένα σύστημα που χρησιμοποιεί τοπικούς οργανισμούς όπως

 • Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής ένωσης (Αντιπροσωπευόμενο από τον Ευρωπαϊκό δικαστήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων.)

 • Ο Οργανισμός Αμερικανικών κρατών (Αντιπροσωπευόμενο από το δια αμερικανικό σύστημα προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων.)

 • Η Αφρικανική ένωση (Αντιπροσωπευόμενη από την Αφρικανική επιτροπή δικαιωμάτων του ανθρώπου και των λαών και το νεοσύστατο Αφρικανικό δικαστήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δικαιωμάτων των λαών.)

Ένας ολοκληρωμένος και πλήρως ενημερωμένος πίνακας της εφαρμογής του TRL για κάθε κράτος θα εκδίδεται 30 μέρες πριν την πραγματοποίηση της πρώτης κατάθεσης βασικού εισοδήματος.

Ο πίνακας αυτός μπορεί να υποστεί αλλαγές για να παραμείνει σχετικός.

 

Αύξηση του συνολικού TRL

Συμμετοχή σε οργανισμούς

     Η συμμετοχή σε οποιονδήποτε από τους παρακάτω διεθνείς και διακρατικούς οργανισμούς αυξάνει το συνολικό TRL σύμφωνα με τον πίνακα. (Το ποσοστό καθορίζεται βάζει του συνολικού TRL και υπολογίζεται βάσει πέντε βασικών σημείων. Ο πίνακας MTI και η εφαρμογή του TRL δεν περιλαμβάνονται.)

Συμμετοχή στον ΟΗΕ: +1% αλλά όχι λιγότερο από 5_TRL

Συμμετοχή σε τοπικούς οργανισμούς:

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής ένωσης: +2%

Οργανισμός αμερικανικών κρατών: +2%, αλλά όχι λιγότερο από 1,5_TRL

Αφρικανική ένωση: +2%, αλλά όχι λιγότερο από 1,5_TRL

Διεθνείς συνθήκες σε παγκόσμιο επίπεδο

1) Η οικουμενική διακήρυξη για τα ανθρώπινα δικαιώματα: αυξάνει το συνολικό TRL κατά 2,5%, αλλά όχι λιγότερο από 2,5_TRL

     Η επικύρωση των κάτωθι διεθνών όργανα αυξάνει το συνολικό TRL κατά τα εξής ποσοστά(Το ποσοστό καθορίζεται βάζει του συνολικού TRL και υπολογίζεται βάσει πέντε βασικών σημείων. Ο πίνακας MTI και η εφαρμογή του TRL δεν περιλαμβάνονται.)

2) Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς ποινικού δικαστηρίου: αυξάνει το συνολικό TRL κατά 2%, αλλά όχι λιγότερο από 2_TRL

3) Για κάθε μία επικυρωμένη σύμβαση από τις κάτωθι, αυξάνεται το συνολικό TRL κατά 1%, αλλά όχι λιγότερο αό 1_TRL

 •          Το διεθνές σύμφωνο για τα οικονομικά κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα.

 •          Το διεθνές σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα.

 •          Το προαιρετικό πρωτόκολλο του διεθνούς συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα.

 •          Το δεύτερο προαιρετικό πρωτόκολλο του διεθνούς συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, που έχει ως στόχο την κατάργηση της θανατικής ποινής.

 •          Η διεθνής σύμβαση για την κατάργηση κάθε μορφής φυλετικών διακρίσεων.

 •          Η σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεως κατά των γυναικών.

 •          Το προαιρετικό πρωτόκολλο της σύμβασης για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεως κατά των γυναικών.

 •          Η σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού.

 •          Το προαιρετικό πρωτόκολλο της σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού σε σχέση με την πώληση παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία.

 •          Το προαιρετικό πρωτόκολλο της σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού σε σχέση με την εμπλοκή παιδιών σε ένοπλες συγκρούσεις.

 •          Η σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης η ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας.

 •          Το προαιρετικό πρωτόκολλο της σύμβασης κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης η ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας.

 •          Η διεθνής Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Μεταναστών Εργαζομένων και των Μελών των Οικογενειών τους.

 •          Η διεθνής σύμβαση για την προστασία των ατόμων από την αναγκαστική εξαφάνιση.

4) Η κατάθεση αναφορών (Έγγραφα που επιβλέπουν και, συγκεκριμένα, η περιοδική αναφορά επιτήρησης.) επί των προθεσμιών εφαρμογής που έχουν τεθεί από την ακόλουθη συμφωνία:

 •          Η προθεσμία δεν έχει περάσει: +5%

 •          Η λήξη της προθεσμίας οδηγεί σε μείωση του συνολικού TRL

 •          Η μη κατάθεση αναφορών ή/και η μη επικοινωνία με την επιτροπή όταν γίνεται όταν μελετώνται πιθανές εφέσεις καθώς και η μη επικοινωνία κατά την διαδικασία εφαρμογής των αποφάσεων της επιτροπής οδηγούν σε μείωση του συνολικού TRL.

 •          Η επικοινωνία του κράτους με σώματα της συμφωνίας όσον αφορά τις εκθέσεις: +1% αλλά όχι πάνω από 5_TRL

 

5) Η σύμβαση της Βιέννης για το δίκαιο των συνθηκών.: +3%, αλλά όχι πάνω από 30_TRL

Διεθνείς συνθήκη σε τοπικό επίπεδο

Ευρώπη

 

219 συμβάσεις του συμβουλίου της Ευρωπαϊκής ένωσης: κάθε επικυρωμένη σύμβαση αυξάνει το συνολικό TRL κατά 0,25_TRL (η μη επικύρωση κάποιων σημαντικών συμβάσεων επιφέρει μείωση του συνολικού TRL.)

Η ευρωπαϊκή σύμβαση για την πρόληψη κατά των βασανιστηρίων και την απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία.: +10_TRL

Αμερική

Η σύμβαση του Σαν Χοσέ: +5%, αλλά όχι λιγότερο από 7,5_TRL και όχι περισσότερο από 35_TRL

Η αναγνώριση της αποτελεσματικότητας του δια-αμερικανικού δικαστηρίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων: +5%, αλλά όχι λιγότερο από 5_TRL, και όχι περισσότερο από 30_TRL

Η δια-αμερικανική σύμβαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων: +1%, αλλά όχι λιγότερο από 1,5_TRL

Για κάθε μία επικυρωμένη σύμβαση από τις παρακάτω, αυξάνεται το συνολικό TRL της χώρας κατά +1%, αλλά όχι λιγότερο από 1,5_TRL

 •          Η δια-αμερικανική σύμβαση περί της αναγκαστικής εξαφάνισης ατόμων

 •          Η δια-αμερικανική σύμβαση για την πρόληψη και την τιμωρία των βασανιστηρίων

 •          Η δια-αμερικανική σύμβαση για την παροχή πολιτικά δικαιώματα στις γυναίκες

 •          Η δια-αμερικανική σύμβαση για την πρόληψη, τιμωρία και εξάλειψη της βίας κατά της γυναίκας «Η σύμβαση του Μπελέμ ντο Παρά»

 •          Η δια-αμερικανική σύμβαση για την εξάλειψη κάθε είδους διακρίσεως κατά των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες

Αφρική

Η επικύρωση των οργάνων για την αναγνώριση του αφρικανικού δικαστηρίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων: +10%, αλλά όχι λιγότερο από 10_TRL, και όχι περισσότερο από 35_TRL

Η αφρικανική χάρτα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δικαιωμάτων των λαών: +5%, αλλά όχι λιγότερο από 2,5_TRL

Το πρωτόκολλο του Μαπούτο: +2,5%, αλλά όχι λιγότερο από 1,5_TRL

 

Ασία και ο Ειρηνικός περιλαμβανομένης και της δυτικής Ασίας

 

     Λόγω έλλειψης συμβάσεων και οργανισμών παρόμοιων με αυτούς της Ευρώπης, Αμερικής και Αφρικής, και πριν την δημιουργία ενός διακρατικού νομικού συστήματος που θα λαμβάνει υπόψιν τις συνθήκες κατά τόπους (Σεβόμενο τις παραδόσεις) το σύστημα TRL θα λειτουργεί υπό μία περιορισμένη μορφή, οδηγούμενο, εξ ολοκλήρου από τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών.

 

Εφαρμογή μέσω οργάνων ενδοτικού δικαίου

 

     Η επίτευξη κοινωνικής αλλαγής μέσω όχι μόνον, συμβάσεων, αλλά και μέσω της υιοθέτησης κανόνων ενδοτικού δικαίου είναι ευπρόσδεκτη. Αποκαλύπτοντας το περιεχόμενο συγκεκριμένων όρων, άρθρων διεθνών συνθηκών,

αυτά τα όργανα ενισχύουν την: προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δια μέσου διαφόρων δράσεων ιδιωτών και του κράτους, καθώς και της προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων σε όλα τα στάδια της έρευνας, ενώ εξετάζονται τις υποθέσεις και τις προϋποθέσεις για την επιβολή τιμωρίας. Επιπλέον, αρκετά όργανα ενδοτικού δικαίου τηρούν αυτές τις ίδιες ελευθερίες και δικαιώματα, χωρίς τα οποία η δημιουργία και ανάπτυξη ενός δημοκρατικού νομικού συστήματος θα ήταν αδύνατη. Η εφαρμογή οργάνων ενδοτικού δικαίου σε εθνικό επίπεδο είναι ένα σημαντικό βήμα προς το να γίνουν αυτά τα όργανα, νομικώς δεσμευτικά. (πεποίθηση δικαίου/opinio juris)

Εκπαίδευσή και επιμόρφωση επί της διακήρυξης ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ

 

Προσθήκη πληροφοριών όσον αφορά την εκπαίδευση επί της Δ.Α.Δ. στην περιοδική αναφορά τουλάχιστον μία φορά κάθε τρία χρόνια: +5%, αλλά όχι λιγότερο από 5_TRL, και όχι περισσότερο από 30_TRL

Εφαρμογή της Δ.Α.Δ. σε εθνικά εκπαιδευτικά προγράμματα και στρατηγικές: +2,5%, αλλά όχι λιγότερο από 2,5_TRL, και όχι περισσότερο από 15_TRL

     Καθώς η εφαρμογή της Δ.Α.Δ. βασίζεται σε οικονομικούς, ακαδημαϊκούς, σχεδιασμένους και άλλα είδη πόρων, το παγκόσμιο ίδρυμα TRL θα αναπτύξει ένα επιπρόσθετο πρόγραμμα στήριξης για τα κράτη που χρησιμοποιούν ενεργά, όργανα ενδοτικού δικαίου.

Συγκεκριμένες διαδικασίες: ανοιχτή πρόσκληση +5,5_TRL

Εφαρμογή διεθνούς οικολογικού/περιβαλλοντολογικού νόμου: +1%, αλλά όχι λιγότερο από 1,5_TRL

Πλαίσιο του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή: +1%, αλλά όχι λιγότερο από 1,5_TRL

Αναμένονται περαιτέρω πληροφορίες.

 

Μείωση του συνολικού TRL

 

Η εφαρμογή του TRL ΟΗΕ

 

     Οι ακόλουθοι αλγόριθμοι εφαρμόζονται για την μείωση του συνολικού TRL. (Το αφαιρετέο ποσοστό υπολογίζεται βάσει πέντε σημείων συν όλα τα επιπρόσθετα της εφαρμογής του TRL: ο πίνακας MTI δεν συνυπολογίζεται)

Σε περίπτωση μακροπρόθεσμης κακής απόδοσης ή αμέλειας [pacta sunt servanda. Οι συνθήκες πρέπει να τηρούνται] (Σύμφωνα με την αντίστοιχη απόφαση το ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ/ Επιτροπής) το συνολικό TRL μειώνεται ετησίως στην αντίστοιχη κατηγορία κατά 0,75%

Η μη αναγνώριση των εντολών του ειδικού εισηγητή στο πλαίσιο εγκεκριμένων από τον ΟΗΕ ειδικών διαδικασιών που γίνονται σε κράτος: -12,5%

Η μη αναγνώριση των εντολών του ειδικού εισηγητή στο πλαίσιο εγκεκριμένων από τον ΟΗΕ ειδικών θεματικών διαδικασιών: -10%

Απόρριψη προτάσεων (άρνηση εφαρμογής) του ειδικού εισηγητή: -1% για κάθε απορριφθείσα πρόταση (προσωρινά δεν θα λαμβάνεται υπόψιν)

 

Μη αποδοχή εισόδου του ειδικού εισηγητή στη χώρα (η παρακώληση ερευνητικών αποστολών του ) εισηγητή στο πλαίσιο εγκεκριμένων από τον ΟΗΕ ειδικών διαδικασιών: -7,5%

 

Μη αποδοχή εισόδου του ειδικού εισηγητή στη χώρα (η παρακώληση ερευνητικών αποστολών του ) στο πλαίσιο εγκεκριμένων από τον ΟΗΕ ειδικών θεματικών διαδικασιών: -5%

Παραβίαση του άρθρου 20 της οικουμενικής διακήρυξης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του άρθρου 21 της διεθνής σύμβασης για τα πολιτικά και ατομικά δικαιώματα, του άρου 11 της ευρωπαϊκής σύμβασης για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βασικών ελευθεριών: -5%

Οι ρήτρες που μειώνουν την αποτελεσματικότητα των διεθνών συνθηκών: -5% (προσωρινά δεν θα λαμβάνεται υπόψιν)

Έλλειψη ξεχωριστού άρθρου περί των βασανιστηρίων στον ποινικό κώδικα: -5%

Αγνόηση προτάσεων για την καταπολέμηση την έλλειψη διαφάνειας ή απαράδεκτων νόμων (όσον αφορά τις ΜΚΟ/ ελευθερία συνάθροισης, κ.λπ.): -2,5%

Η παρεμπόδιση του ελέγχου της περιοχής, στους εκπρόσωπους της επιτροπής ενάντια στα βασανιστήρια: -5%

Η απέλαση, μετά από αίτημα τρίτης χώρας, ατόμου σε χώρα όπου η ζωή του μπορεί να βρίσκεται σε κίνδυνο: -5%

Έλλειψη στατιστικών στοιχείων σε σχέση με τις καταδίκες για βασανισμό: -1%

Μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των επιτροπών του ΟΗΕ: -2%

Παρακώλυση πρόσβασης σε συγκεκριμένα κρατητήρια, καταυλισμούς προσφύγων, συναντήσεις με αντιπροσώπους εθνικών ή τοπικών αρχών ή με ιδιώτες: -2,5%

Παραβιάσεις της διεθνούς σύμβασης για την προστασία όλων των ατόμων από την αναγκαστική εξαφάνιση: -5%

Μη επικύρωση οργάνων για την κατάργηση της θανατικής ποινής: -3,5%

Καθυστερημένη κατάθεση αναφορών (έγγραφα επιθεώρησης όπως η καθολική περιοδική επιθεώρηση) πάνω στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την εφαρμογή των όρων της σχετικής συμφωνίας:

 •          Καθυστέρηση μέχρι 1 έτος: -5%

 •          Καθυστέρηση από 1 μέχρι 2 χρόνια: -7,5%

 

Η μη κατάθεση αναφορών για πάνω από 2 χρόνια, αυξάνει το ποσοστό της μείωσης (7,5%) κατά 0,5 ετησίως. (Προσωρινά δεν θα λαμβάνεται υπόψιν)

Καθολικός δείκτης ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ

 

     Το σύστημα εφαρμογής του TRL προσφέρει επίσης ένα πιο γενικό μηχανισμό που χρησιμοποιεί ορολογία του δείκτη ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όταν προτάσεις/ σχόλια κατατάσσονται σε κάποιο θέμα, το ποσοστό αφαιρείται από το θέμα.

     Μία περίοδος εννέα μηνών δίνεται για την διαδικασία εφαρμογής/ διορθώσεως, μετά από την οποία το συνολικό TRL πέφτει (εκτός εάν υπάρχουν προτάσεις ή σχόλια ορίζουν αλλιώς. Π.χ. η προετοιμασία για την επόμενη αναφορά ή η διορία ορίζονται, κ.λπ.)  

Το ποσοστό που αφαιρείται από το συνολικό TRL υπολογίζεται βάσει πέντε βασικών σημείων συν τα επιπρόσθετα της εφαρμογής του TRL: Ο πίνακας MTI δεν συνυπολογίζεται.

 

 •          Για κάθε σχόλιο αφαιρείται 0,075%

 •          Για κάθε πρόταση αφαιρείται 0,0375%

 •          Για κάθε άλλο σημείο αφαιρείται 0,02%

 

          Όταν τα σχόλια/προτάσεις/λοιπά εντός του τομέα περιέχουν: αποδοχή δράσεων (επικυρώσεις και εισχωρήσεις σε συμφωνίες.) ή γενικές εφέσεις (προσπάθεια, υπενθυμίσεις, αιτήματα, κ.λπ.) και δεν περιέχουν σχόλια/προτάσεις/επικλήσεις για αποδοχή/μετάνοιες, τότε ο αλγόριθμος μείωσης του συνολικού TRL δεν εφαρμόζεται.

 

Η εφαρμογή του TRL: Συμβούλιο της Ευρώπης (Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)

 

    Η μείωση του συνολικού TRL λαμβάνει χώρα μηνιαίως. Ο συνολικός αριθμός που χάνουν οι πολίτες ως αποτέλεσμα μη εφαρμογής (νόμιμων) υποχρεώσεων από μεριάς του κράτους θα είναι πάντα διαθέσιμη στην βασική σελίδα του TRL. Ένα ποσοστό αφαιρείται για κάθε χαμένη υπόθεση/ γεγονός/ παραβίαση ( Το ποσοστό που αφαιρείται από το συνολικό TRL υπολογίζεται βάσει πέντε βασικών σημείων συν τα επιπρόσθετα της εφαρμογής του TRL: Ο πίνακας MTI δεν συνυπολογίζεται.)

Υποθέσεις παραπόνων προτεραιότητας που χάνει το κράτος: -0,5%

Νέες υποθέσεις που δείχνουν μη συμμόρφωση με προηγούμενες αποφάσεις διεθνών οργάνων: -0,25%

Αποδείξεις για επιβολή βασανιστηρίων από τις αρχές: -1%

Απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση και τιμωρία: -0,1%

Μη αποτελεσματική έρευνα τέτοιων περιπτώσεων: -0,075%

Παραβίαση του δικαιώματος στη ζωή: -0,25%

Του δικαιώματος στην ελευθερία και την ατομική ασφάλεια: -0,1%

Μη παροχή αποτελεσματικής λύσης στους αιτούντες: -0,05%

Άδικη δίκη: -0,1%

Μη συμμόρφωση με τις αποφάσεις του δικαστηρίου: -0,25%

Παραβίαση του δικαιώματος της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, του οίκου και της αλληλογραφίας: -0,1%

Παραβίαση του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης: -0,1%

Παραβίαση του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης και της συνάθροισης: -0,1%

Πολιτική δίωξη: -0,5%

Παραβίαση του δικαιώματος στην ιδιοκτησία: -0,25%

Η εφαρμογή του TRL: Οργάνωση Αμερικανικών κρατών (Το δια-αμερικανικό σύστημα προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων)

     Decrease of TRL TOTAL occurs monthly. The complete number that is lost by citizens as a result of violation of implementation (legal) obligations set by the state is always available on the main page of TRL Rate. Percentage is subtracted from TRL TOTAL that is calculated using five basic points plus all add-ons of TRL Implementation; MTI table is not considered

Ignoring recommendations, proposals and enforcement decisions made by IACHR (including the annual report) -2.5%

Violation of the inter-American Convention on enforced disappearance of persons/enforced disappearance: -5%

Extrajudicial, summary or arbitrary executions: -5%

Violation of the right to life, freedom and personal immunity: -3%

Discrimination Detection: -2.5%

Violation of the right to freedom of thought, conscience and religion or belief: -2.5%

Violation of the right to information and expression: -2.5%

Violation of the right to state’s protection of rights and freedoms, mainly judicial: -2%

Deprivation of liberty for civil offences (torts/delicts): -2%

Violation in the area of habeas corpus: -2%

Violation of the right to humane treatment in detention: -2%

Disregard of the presumption of innocence, the right to an impartial, public, competent court or the use of cruel, degrading or humiliating punishments: -3.5%

Ignoring IACHR requests by the states-parties for information on measures they have taken in the field of human rights: – 2.5%

Other non-compliance with decisions of the inter-American Court of human rights (and / or the inter-American Commission on human rights: -1.5%

Violation of other provisions of the inter-American democratic Charter: -1.5%

 

Η εφαρμογή του TRL: Αφρικανική Ένωση (Αφρικανική επιτροπή επί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δικαιωμάτων των λαών και το αφρικανικό δικαστήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δικαιωμάτων των λαών)

 

     Decrease of TRL TOTAL occurs monthly. The complete number that is lost by citizens as a result of violation of implementation (legal) obligations set by the state is always available on the main page of TRL Rate. Percentage is subtracted from TRL TOTAL that is calculated using five basic points plus all add-ons of TRL Implementation; MTI table is not considered

State violations relating to the nomination, selection and election of members of the African Commission on human and peoples ' rights: -2.5%

Violations by the elected members of the Commission of articles 31 and 38 of the African Charter (applies to the state that nominated the member of the Commission): -3.5%

Unjustified delay of procedures in the use of domestic remedies (violation of article 50): -5%

Non-compliance with Maputo Protocol: -5%

Statement made by the Court or the African Commission on Human and Peoples’ Rights of the fact/evidence of violation of the African Charter on Human and Peoples' Rights: -5%

Non-execution of Court decisions: -3.5%

Rejection of the mandate of the Special Rapporteur authorised by the African Commission: -7.5%

Rejection of recommendations (refusal to implement) put together by Special Rapporteur, working groups, committees or research groups that carry out investigation and monitoring of Human Rights issues within the competence of the Commission (temporarily not taken into account) : -1% for non-acceptance of every recommendation

Refusal of entry of the Special Rapporteur: -7.5%

Provision of periodic reports from States parties on the implementation of the provisions of the Charter, less than every three years: -5%

Translated by TRL Pro Bono friend Angelos Spyrelis

Οι υποστηρικτές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα μέλη της κοινωνίας των πολιτών σε περισσότερες από 150 χώρες για να συμπληρώσουν τον πίνακα εφαρμογής του TRL για τη χώρα τους.
Ελάτε μαζί τους!

 

bw.jpg
Angelos-Spyrelis.jpg